obrazek

Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych, kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich

Zespół Szkół w Cycowie realizuje kolejny projekt, tym razem ogłoszony przez Kuratorium Oświaty w Lublinie w ramach zadania "Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych, kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich" będącego elementem Rządowego Programu "Rozwój edukacji na obszarach wiejskich w latach 2008-2013" (priorytet 1, działanie 1.9.5.).

Głównym założeniem programu jest pomoc młodemu pokoleniu, pochodzącemu z terenów wiejskich w nabyciu umiejętności psychospołecznych dla osiągnięcia przez nie satysfakcjonującego życia oraz umożliwienie młodym ludziom budowania poczucia własnej wartości, a także uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym swego środowiska.


Projekt realizowany przez szkołę w Cycowie ma na celu wyrobienie umiejętności uczniów odnalezienia się i radzenia sobie w innych miejscach niż miejsce zamieszkania. Działania w ramach projektu obejmują budowanie samodzielności uczniów, poznanie w praktyce funkcjonowania różnych instytucji, wyrobienie nawyku odpowiedniego zachowania w miejscach publicznych i korzystanie z usług różnych placówek.

Szkoła nawiązała współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Łęcznej. W ramach niniejszego projektu zaplanowano cykl warsztatów z psychologami Poradni w klasach II GM oraz V-VI SP. Tematyka zajęć pod hasłem "Moje relacje z innymi" obejmuje zagadnienia m.in. asertywności w kontaktach z innymi, konstruktywnego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów, wolności osobistej w kontaktach z innymi.


Kolejną inicjatywą projektu jest opracowanie z udziałem uczniów i profesjonalne wydrukowanie folderu nt. historii i bieżącej działalności Zespołu Szkół w Cycowie. Działanie to ma na celu wzmocnienie poczucia własnej wartości uczniów poprzez wkład w promocję szkoły w środowisku lokalnym i nie tylko.

Jednak największym zainteresowaniem młodzieży cieszą się warsztaty terenowe podczas różnych wycieczek sfinansowanych ze środków dotacji. "Wszelkie formy wyjazdów szkolnych odgrywają szczególną rolę w szkolnym programie wychowawczym; pozwalają na realizację celów, które nie są do osiągnięcia w normalnych szkolnych warunkach. Dają uczniom możliwość zobaczenia tego, o czym uczą się na lekcjach historii, języka polskiego, przyrody czy geografii; umożliwiają wykorzystanie wiedzy w praktyce" - podkreśla dyrektor Zbigniew Rutkowski.


W ramach projektu wszyscy uczniowie klas II GM uczestniczyli w 3-dniowych wycieczek w Beskid Żywiecki, podczas których m.in. zwiedzali studio filmów rysunkowych w Bielsko-Białej, Muzeum w Żywcu, Orawskie Muzeum Etnograficzne. Z kolei uczniowie klas III, V i VI szkoły podstawowej brali udział w licznych lekcjach muzealnych w Muzeum Turystyki i Sportu, Muzeum Wojska Polskiego i Muzeum Narodowym podczas 1-dniowych wycieczek do Warszawy.

Bezpośrednie obserwacje i doświadczenia wzbudzają ciekawość dzieci, pobudzają do refleksji, są przeżyciem estetycznym. Realizacja każdej wycieczki daje możliwość wpojenia uczniom konieczności ochrony naturalnej środowiska, troski o zabytki i miłości do ojczyzny. Wyjazdy wyrabiają także wzajemną życzliwość wśród uczniów, wdrażają do umiejętności pracy grupowej, wpływają na kształtowanie takich cech charakteru jak: koleżeńskość, wytrwałość, zaradność.


Placówka w Cycowie od dłuższego czasu aktywnie pozyskuje środki finansowe ze źródeł zewnętrznych na realizację różnych projektów, dzięki którym szkoła może zapewnić swoim wychowankom atrakcyjne warsztaty terenowe czy specjalistyczne pomoce dydaktyczne.

Tekst: Marta Gawlińska.
Zdjęcia: Marta Gawlińska.
galeria

Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych, kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich

obrazek