O SZKOLE

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich jest placówką oświatową o wieloletnich tradycjach. W ciągu kilkudziesięciu lat istnienia szkoła poddawana była różnym modyfikacjom organizacyjnym.


Obecnie w skład Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie wchodzą:

 • Przedszkole Samorządowe
 • Szkoła Podstawowa
 • Punkt Przedszkolny w Bekieszy
 • Punkt Przedszkolny w Janowicy
 • Punkt Przedszkolny w Kopinie

Ponadto od września 2019 r. w budynku Przedszkola Samorządowego rozpoczął działalność Żłobek Samorządowy w Cycowie.

Fot. Budynek Szkoły oraz Przedszkola Samorządowego w Cycowie.

Cechą charakterystyczną naszej placówki jest „otwarcie” na to co powoduje u uczniów:

 • rozwój zainteresowań
 • samodzielność
 • zaspokojenie potrzeb intelektualnych
 • wdrażanie do samokształcenia

Uczniowie aktywnie uczestniczą w życiu szkoły. Wielu z nich osiąga znaczące sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.

Procesowi stałego usamodzielniania dzieci i młodzieży służy turystyka szkolna. Każdego roku organizuje się kilkadziesiąt wycieczek turystyczno-krajoznawczych oraz przedmiotowych. Prężnie działa Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny. Z powodzeniem działa Samorząd Uczniowski oraz różne koła zainteresowań: Informatyczne, Plastyczne, Matematyczne, Fizyczne, Teatralne, Zespół Wokalny i inne. Dla uczniów pragnących poprawić sprawność fizyczną prowadzony jest Uczniowski Klub Sportowy.

Fot. Skrzydło Gimnazjum.

Stały napływ uczniów i rozwój szkoły spowodowały konieczność jej rozbudowy, co korzystnie zmieniło warunki lokalowe. Zostało oddane do użytku nowe skrzydło gimnazjum oraz pełnowymiarowa hala sportowa.

Fot. Hala sportowa, plac zabaw Żłobka Samorządowego w Cycowie.

W szkole funkcjonują klasy integracyjne. Powołanie takich klas było podyktowane potrzebami środowiska lokalnego i poprzedzone wieloma spotkaniami z rodzicami, przedstawicielami Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Łęcznej i nauczycielami z zaprzyjaźnionych szkół integracyjnych.


Aktualnie w Zespole Szkół wraz z placówkami filialnymi utworzonych jest 31 oddziałów, w których uczy się około 800 uczniów. Zatrudnionych jest 98 nauczycieli posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe oraz 32 pracowników administracji i obsługi. Szkoła konsekwentnie doskonali styl pracy i unowocześnia bazę dydaktyczną.

Do dyspozycji uczniów są:

 • dwie pracownie informatyczne
Fot. Pracownie komputerowe.
 • sala gimnastyczna
 • gabinet stomatologiczny
 • skomputeryzowana biblioteka i czytelnia
 • pedagog i psycholog szkolny
 • stołówka
 • trzy świetlice
Fot. Świetlice szkolne.